Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Kwestionariusz Analizy stanowiska pracy

K W E S T I O N A R I U S Z
ANALIZY STANOWISKA PRACY
Nazwa stanowiska:

Kierownik Zespołu Handlu i Marketingu

Data: 20.11.2006r.

 

Komórka organizacyjna:

Zespół Handlu i Marketingu

Nazwa stanowiska nadrzędnego:

Dyrektor Zakładu Produkcji

 Elektro – Mechanicznej

Sporządzony przez:

 

Godziny pracy: 7-15

Główny cel stanowiska pracy:

 • działania marketingowe i handlowe mające na celu sprzedaż wyrobów zakładu
  i rozszerzanie rynków zbytu,
 • organizacja pracy zespołu.

Obszary osiągania rezultatów pracy:

 • realizacja planów zakupów i sprzedaży,
 • udział w rynku,
 • konkurencyjność cenowa wyrobów.

Wykonywane czynności:

codzienne czynności (wg hierarchii ważności):

 • organizowanie pracy Zespołu,
 • nadzór nad realizacją planów zakupów i sprzedaży,
 • nadzór nad pracą magazynów,
 • nadzór prawidłowością obiegu dokumentów gospodarki materiałowej,

cykliczne czynności (wykonywane regularnie: tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie):

 • sporządzanie planów zakupów i sprzedaży,
 • analiza zapasów magazynowych,

czynności wykonywane w nieregularnych odstępach czasu:

 • negocjowanie warunków handlowych z klientami i dostawcami,
 • sporządzanie ofert handlowych,
 • analiza cen zakupu,
 • analizy marketingowe, badanie rynku,

ile czasu zajmuje wykonywanie tych czynności?

 •  8 godzin dziennie wg potrzeb

Wykształcenie formalne.

a) brak wykształcenia d)licencjat                                 x
b) wykształcenie mniejsze niż średnie e) studia magisterskie               x
c) szkoła średnia f) studia podyplomow               x
 1. Doświadczenie zawodowe.
a) żadne e) od 1 roku do 3 lat
b) mniejsze niż 1 miesiąc f) 0d 3 do 5 lat
c) od 1 do 6 miesięcy g) od 5 do 10 lat                         x
d) od 6 miesięcy do 1 roku h) powyżej 10 lat

6. Umiejętności:

 • organizowania pracy zespołów ludzkich,
 • prowadzenia negocjacji,
 • obsługiwania programów komputerowych (PC, OFFICE, COREL),
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

7. Używane narzędzia:

Narzędzia rzadko czasami regularnie
a) Komputer @ @

X

b) Telefon @ @

X

8. Fizyczne warunki pracy

Warunki rzadko czasami regularnie
a)       podnoszenie ciężkich przedmiotów @ @ @
b)     praca przy urządzeniach bardzo głośnych @ @ @
c)       praca przy urządzeniach silnie drgających @ @ @
d)       inne @ @ @

9. Odporność psychiczna (rodzaje występujących obciążeń emocjonalnych)

Sytuacje rzadko czasami regularnie
a) wystąpienia publiczne @

X

@
b) kontakty z klientami @ @

X

c) nadzór nad pracownikami @ @

X

d) napięte terminy @

X

@
e) nieregularny tryb pracy @

X

@
f) praca w samotności

X

@ @
g) inne @ @ @

10. Lokalizacja miejsca pracy

Miejsce
a) na zewnątrz @
b) w pomieszczeniu

X

11. Otoczenie miejsca pracy

cechy otoczenia rzadko czasami regularnie
a) oświetlenie @ @

X

b) wentylacja @ @ X
c) temperatura powietrza @ @ X
d) inne @ @ @

12. Odporność psychiczna (rodzaje występujących obciążeń emocjonalnych)

Sytuacje rzadko czasami regularnie
a) wystąpienia publiczne @

X

@
b) kontakty z klientami @ @

X

c) nadzór nad pracownikami @ @

X

d) napięte terminy @

X

@
e) nieregularny tryb pracy @

X

@
f) praca w samotności

X

@ @
g) inne @ @ @

13. Lokalizacja miejsca pracy

Miejsce
a) na zewnątrz @
b) w pomieszczeniu

X

 1. Otoczenie miejsca pracy
cechy otoczenia rzadko czasami regularnie
a) oświetlenie @ @

X

b) wentylacja @ @ X

 

c) temperatura powietrza @ @ X
d) inne @ @ @

15. Warunki pracy

Warunki pracy rzadko czasami regularnie
a) hałas @ @ @
b) przykry zapach @ @ @
c) zimno @ @ @
d) opary @ @ @
e) wilgotność powietrza @ @ @
f) inne @ @ @
 1. Ochrona zdrowia
czynniki rzadko czasami regularnie
a) promieniotwórcze @ @

X

b) niebezpieczeństwa mechaniczne @ @ @
c) niebezpieczeństwa elektryczne @ @ @
d) inne @ @ @