Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Warunki skutecznego premiowania

W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sfor­mułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się pre­mią jako instrumentem motywowania. Są one następujące:

1. należy dążyć do nadania premiowaniu charakteru motywowania pozy­tywnego, tj. na tak zwanych wzmocnieniach pozytywnych w postaci nagród, a nie wzmocnieniach negatywnych, czyli karach; dotyczy to szczególnie uznaniowych systemów premiowania.

2. w premiowaniu uznaniowym należy zwiększać w maksymalnym stop­niu rolę bezpośredniego przełożonego w ustalaniu premii indywidualnych.

3. w sytuacjach, gdy możliwe jest stosowanie premiowania sformalizowa­nego, powinno być ono doprowadzone w tej postaci do możliwie najniższego stopnia zespołów.

4. liczba efektów pracy objętych systemem premiowym nie powinna być zbyt duża dla zachowania przejrzystości systemu oraz uniknięcia zjawis­ka tzw. bodźców sprzecznych.

5. należy maksymalnie skrócić okres pomiędzy wykonaniem pracy a wy­płatą premii, szczególnie na stanowiskach wykonawczych.