Archiwa tagu: z pracy licencjackiej

Problematyka pracy

z pracy licencjackiej

Autorzy piszący o strategii przedsiębiorstwa, jak Porter czy Prahalad i Hamel , kładą nacisk na to, ze przewagę konkurencyjną nad innymi firmami uzyskuje się dzięki ludziom. Kluczową różnicę między dobrymi i złymi firmami stanowi to, jacy ludzie są w nich zatrudnieni, oraz w jakim stopniu motywuje się pracowników i angażuje ich w efektywne działania, stanowiące wkład w sukces organizacyjny. Troska o ludzi oznacza przyciąganie, zatrzymywanie, rozwój i motywowanie właściwej grupy pracowników oraz pomoc w stworzeniu odpowiedniej kultury i klimatu. Wymagane jest podejście strategiczne, w którym dostrzega się, że potencjał firmy zależy od potencjału jej zasobów. Celem jest dopasowanie zasobów ludzkich do obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. Oznacza to położenie nacisku na rozwój kapitału intelektualnego i zarządzanie wiedzą.

Należy się jednak skoncentrować nie tylko na potrzebach przedsiębiorstwa dotyczących ludzi, ale także na potrzebach samych ludzi. Trzeba pamiętać, że każda organizacja stanowi społeczność złożoną z podmiotów reprezentujących różne interesy, które należy zidentyfikować i uszanować. Jak określił to Freeman, grupy interesów to „dowolne grupy lub osoby indywidualne, które mogą wywierać wpływ na realizację celu organizacji lub których realizacja tych celów może w jakiś sposób dotyczyć”. Freeman zaleca proces „syntezy grup interesów”, w trakcie którego analizuje się i uwzględnia poglądy grup interesów na temat zarządzania organizacją i tego, jak należy realizować ich cele. Troska o ludzi implikuje etyczne podejście do zarządzania nimi. Oto cztery zasady etycznego zarządzania zasobami ludzkimi, sformułowane przez Winstanleya i Stuarta-Smitha:

  • szacunek dla człowieka – przyznanie ludziom prawa głosu;
  • wzajemny szacunek – tworzenie w organizacjach społeczności interesów i rozwiązywanie konfliktów wynikających ze złego komunikowania się;
  • proceduralna sprawiedliwość – zajmowanie się wszystkimi kwestiami dotyczącymi sposobów traktowania ludzi;
  • przejrzystość – otwartość i wyjaśnianie pracownikom propozycji, decyzji i procedur kadry kierowniczej.[1]

Specjaliści w zakresie ZZL muszą troszczyć się o wkład poszczególnych osób i zespołów w polepszenie wyników organizacji. Oznacza to rozwijanie właściwych umiejętności oraz tworzenie układów wymaganych kompetencji i korzystanie z nich. Oznacza to także, iż procesy zarządzania przez efekty (performance management) muszą zostać przyjęte zarówno przez menedżerów, jak i poszczególnych pracowników, i uznane przez nich za przynoszący korzyści element zarządzania przedsiębiorstwem.[2]


[1] M. Armstrong, op. cit., s. 20-21

[2] Ibidem, s. 21

Karta opisu stanowiska pracy dla stanowisk kierowniczych

z pracy licencjackiej

KARTA OPISU STANOWISKA PRACY
(DLA STANOWISK KIEROWNICZYCH)
stanowisko Kierownik Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz
komórka organizacyjna Dział Mebli i Wyposażenia Wnętrz
podlega służbowo Dyrektorowi Biura Handlu Artykułami Przemysłowymi
sprawuje nadzór nad Pracownika Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz oraz pracownikami Magazynu nr 7
pełni zastępstwo za Z-cę Kierownika Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz
jest zastępowany przez Z-cę Kierownika Działu Mebli i Wyposażenia Wnętrz
czas pracy 8 godzin od 7,00 do 15,00
warunki pracy praca w pomieszczeniu
współpracuje poziomo wewnątrz firmy:

Dział Handlu Artykułami

Przemysłowymi,

domy handlowe,

Zespół Marketingu

na zewnątrz firmy:

działy handlowe dostawców,

działy zaopatrzenia odbiorców

UDZIAŁ W ZESPOŁACH

ROBOCZYCH

narady kierowników (raz w miesiącu)
cele strategiczne do zrealizowania osiąganie obrotów, zysków planowanych
i wyznaczonych przez plan marketingowy firmy,
zadania realizacyjne do w/w celów Prowadzenie i nadzór nad polityką:

–   cenową,

–   dystrybucyjną,

–   asortymentową,

–   reklamową prowadzonej branży

uprawnienia –   domaganie się otrzymania środków niezbędnych do wykonywania planowanych zadań oraz zgłaszania wniosków w tym zakresie,

–   ustalania zadań podległych pracowników oraz kontroli ich realizacji,

  –  podpisywania dokumentacji wewnętrznej
i zewnętrznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

–  dysponowania środkami materialnymi przydzielonymi do wykonywania planowanych zadań

 

odpowiedzialność

 

–  za realizację kwartalno – miesięcznych planów zysku rozliczeniowego,

–  za właściwą organizację i dyscyplinę pracy podległych pracowników, a także skutki wynikające z braku nadzoru w tym zakresie