Bibliografia

Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza – Dom Wydawniczy, Kraków 2000

Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, nr 5, Wydawnictwo Adam Marszałek, Płock 1998

Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998

Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa 1995

Chmielewski K., Strategia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995

Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994

Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997

Jay R., Biznes. Kierowanie zespołem, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 1998

Kälin K., Müri P., Kierować sobą i innymi. Psychologia kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998

Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994

Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Listwan T., Zarządzanie kadrami, materiały dydaktyczne Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1992

Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995

Majewska-Opałka I., Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu Xxi wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998

Mc Kenna E, Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Cebethner i S-ka, Warszawa 1997

Penc J., Decyzje w Zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 1997

Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Nowy Sącz 1998

Sharplin A., Planowanie strategiczne, bmw, 1985

Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Szczupaczyński J., Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa, brw

Personel” 2000/2

Personel”, 2000/3

Personel”, 2000/9

Personel”, 2000/14

Personel”, 2000/21

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Prawo Pracy

1. Boeri D.: „Nowa organizacja pracy fizycznej”, KIW, Warszawa 1983,

2. BorkowskaBorkowska152161Borkowska S.: „System motywowania w przedsiębiorstwie”, PWN, Warszawa 1985

3. Domański R.S.: „Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy”, PWN,

Warszawa 1993

4. Drucker P. F.: „Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady”, PWE, Warszawa 1992

Gick355. Gick A., Tarczyńska M.: „Motywowanie pracowników”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

Giliński6. Gliński B.: „Motywowanie, niedoceniona funkcja zarządzania”, „Gospodarka planowa” 1980, nr 4

  1. Griffin469 Griffin R.: “Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

8. Grzybowski M.: „Personel z motywem”, „Życie gospodarcze” 1997, nr 30

Jasiński19. Jasiński Z.: „Motywowanie w przedsiębiorstwie”, Agencja

Wydawnicza Placet, Warszawa 1988.

10. Jasiński125Jasiński Z.: „Funkcjonowanie zespołów roboczych w niestabilnych warunkach produkcji”, Prace Naukowe AE, Wrocław 1987

11. Kabaj105Kabaj M.: „System polityki kadrowej”, „Ekonomika pracy”, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Warszawa 1977

12. Komosa M.: „ Motywowanie menedżerów”, Personel, nr.10/97

Kopertyńska113. Kopertyńska W.:„Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie”, Prace Naukowe nr 731, AE, Wrocław 1996

Kopertyńska214. Kopertyńska W.: „Wartościowanie pracy – doświadczenie w praktyce”, „Przegląd Organizacji” nr 11/1995 Kopertyńska3

Kopertyńska315. Kopertyńska W.: „Zasady kształtowania składników wynagrodzenia”, „Personel”, 1996, nr 43

Kowalewski9916. Kowalewski S.: „Przełożony – podwładny w świetle teorii organizacji”, Warszawa 1984

Koźmiński17. Koźmiński A., Piotrowski W.: „Zarządzanie – teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995Jasiński49

18. Lawler E., Poster L.W.: “The Efect of Performance on Job Satisfaction”,   ”lndustrial Relations”. październik 1967

19. Martyniak1Martyniak Z.: „Metodologia wartościowania pracy”, Stabill,

Kraków 1992,Kostera1Martyniak1Martyniak2

20. Maslow A.H.: „Motivation and Personality”, Harper, New York 1954

21. Moskalewicz P.: „Polska lista bonusów”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Praca” nr 43 (231), 18 października 1999

22. Penc J.: „Leksykon biznesu”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997

23. Penc J. „Motywowanie w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Wydanie 3, Kraków 2000

PencPenc211 24. Penc J.: „Motywowanie w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Wydanie 3, Kraków 2000

25. Penc J.: „Skuteczne zarządzanie organizacją”, Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu, Łódź 1999

26. Penc J. „Strategie przedsiębiorstwa a procesy innowacyjne”, „Studia Prawno-Ekonomicze”, 1993

27. Penc J.: „Zarządzanie dla przyszłości”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998

Reykowski128. Reykowski J.: „Teoria motywacji a zarządzanie”, Warszawa 1975

Rudolf10029. Rudolf S.: „Grupowe formy pracy. Proces wdrażania”, KAR, Warszawa 1989

Sarapata5030. Sarapata A.: „O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy”, Warszawa 1977

31. Sedlak K.: „ Jak skutecznie wynagradzać pracowników”, WPSB, Kraków1997

32. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: “Kierowanie”, PWE, Warszawa 1996

33. Szaban J.: „Motywacje i satysfakcje”, “Rzeczpospolita”,nr.83, IV/96

34. Wawrzyniak B.: „Odnawianie kapitału , czyli o edukacji polskich menedżerów”, Rzeczpospolita, nr 83/96

35. Webber R.: „Zasady zarządzania organizacjami”, PWE, Warszawa 1996,

3 myśli nt. „Bibliografia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *