Bibliografia

Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza – Dom Wydawniczy, Kraków 2000

Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, nr 5, Wydawnictwo Adam Marszałek, Płock 1998

Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998

Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa 1995

Chmielewski K., Strategia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995

Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1994

Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997

Jay R., Biznes. Kierowanie zespołem, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 1998

Kälin K., Müri P., Kierować sobą i innymi. Psychologia kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998

Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994

Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Listwan T., Zarządzanie kadrami, materiały dydaktyczne Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1992

Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995

Majewska-Opałka I., Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1998

Mc Kenna E, Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Cebethner i S-ka, Warszawa 1997

Penc J., Decyzje w Zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 1997

Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia przypadków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Nowy Sącz 1998

Sharplin A., Planowanie strategiczne, bmw, 1985

Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Szczupaczyński J., Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Spółka z o.o., Warszawa, brw

Personel” 2000/2

Personel”, 2000/3

Personel”, 2000/9

Personel”, 2000/14

Personel”, 2000/21

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

1. Boeri D.: „Nowa organizacja pracy fizycznej”, KIW, Warszawa 1983,

2. BorkowskaBorkowska152161Borkowska S.: „System motywowania w przedsiębiorstwie”, PWN, Warszawa 1985

3. Domański R.S.: „Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy”, PWN, Warszawa 1993

4. Drucker P. F.: „Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady”, PWE, Warszawa 1992

5. Gick A., Tarczyńska M.: „Motywowanie pracowników”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

6. Gliński B.: „Motywowanie, niedoceniona funkcja zarządzania”, „Gospodarka planowa” 1980, nr 4

7. Griffin R.: “Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

8. Grzybowski M.: „Personel z motywem”, „Życie gospodarcze” 1997, nr 30

9. Jasiński Z.: „Motywowanie w przedsiębiorstwie”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1988.

10. Jasiński125Jasiński Z.: „Funkcjonowanie zespołów roboczych w niestabilnych warunkach produkcji”, Prace Naukowe AE, Wrocław 1987

11. Kabaj M.: „System polityki kadrowej”, „Ekonomika pracy”, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Warszawa 1977

12. Komosa M.: „ Motywowanie menedżerów”, Personel, nr.10/97

13. Kopertyńska W.:„Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie”, Prace Naukowe nr 731, AE, Wrocław 1996

14. Kopertyńska W.: „Wartościowanie pracy – doświadczenie w praktyce”, „Przegląd Organizacji” nr 11/1995 Kopertyńska3

15. Kopertyńska W.: „Zasady kształtowania składników wynagrodzenia”, „Personel”, 1996, nr 43

16. Kowalewski S.: „Przełożony – podwładny w świetle teorii organizacji”, Warszawa 1984

17. Koźmiński A., Piotrowski W.: „Zarządzanie – teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995Jasiński49

18. Lawler E., Poster L.W.: “The Efect of Performance on Job Satisfaction”,   ”lndustrial Relations”. październik 1967

19. Martyniak1Martyniak Z.: „Metodologia wartościowania pracy”, Stabill, Kraków 1992

20. Maslow A.H.: „Motivation and Personality”, Harper, New York 1954

21. Moskalewicz P.: „Polska lista bonusów”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Praca” nr 43 (231), 18 października 1999

22. Penc J.: „Leksykon biznesu”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997

23. Penc J. „Motywowanie w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000

24. Penc J.: „Motywowanie w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Wydanie 3, Kraków 2000

25. Penc J.: „Skuteczne zarządzanie organizacją”, Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu, Łódź 1999

26. Penc J. „Strategie przedsiębiorstwa a procesy innowacyjne”, „Studia Prawno-Ekonomicze”, 1993

27. Penc J.: „Zarządzanie dla przyszłości”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998

28. Reykowski J.: „Teoria motywacji a zarządzanie”, Warszawa 1975

29. Rudolf S.: „Grupowe formy pracy. Proces wdrażania”, KAR, Warszawa 1989

30. Sarapata A.: „O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy”, Warszawa 1977

31. Sedlak K.: „ Jak skutecznie wynagradzać pracowników”, WPSB, Kraków1997

32. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: “Kierowanie”, PWE, Warszawa 1996

33. Szaban J.: „Motywacje i satysfakcje”, “Rzeczpospolita”,nr.83, IV/96

34. Wawrzyniak B.: „Odnawianie kapitału , czyli o edukacji polskich menedżerów”, Rzeczpospolita, nr 83/96

35. Webber R.: „Zasady zarządzania organizacjami”, PWE, Warszawa 1996,


 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie., Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 2. Kaczmarek G., Zastosowanie metod statystycznych w prognozowaniu przepływów organizacji., Wydawnictwo Kwant, Kraków 1995
 3. Kostera M., Zarządzanie personelem., PWE, Warszawa 1996
 4. Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Warszawa 1998
 5. Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie., Poltext, Warszawa 1997 r.
 6. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi., Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa 1997
 7. Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Edycja CD-ROM, rok 1998/1999, Wydawnictwo FOGRA
 8. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi Wydanie III poszerzone Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod., Antykwa, Kraków 1998
 10. Zarządzanie. Teoria i praktyka., praca pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 11. Ricky W. Griffin Podstawy Zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998
 12. Kodeks Pracy
 13. Plan działania PHP „Mercus” Sp. z o.o. na lata 2006-2010
 14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007
 15. Regulamin organizacyjny PHP „Mercus” Sp. z o.o.
 16. Kodeks Spółek Handlowych
 17. Aktualności kadrowe – Numer specjalny – Zatrudnianie nowego pracownika – styczeń 2008
 18. Kodeks cywilny
 19. Partner DORIES ARIA
 20. Chełpa S. Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003
 21. Oleksyn t. Zarządzanie kompetencjami w organizacji [w:] A. Ludwiczyński (red.) Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1997
 22. Oleksyn T. Zarządzanie potencjałem pracy w organizacjach różnej wielkości [w:] A. Ludwiczyński, K. Stobiński (red.) Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Wyd. Poltext, Warszawa 2001
 23. Osmelak J. Kierowanie ludźmi w procesie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1992
 24. Pocztowski A. Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] B. Urbaniak (red.) Gospodarowanie pracą, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź. 2001
 25. Sajkiewicz A. Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Wyd. Poltext, Warszawa (red) 2002
 26. Stańczyk-Hugiet E. Wiedza a wartość [w:] T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu: uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 27. Szrejner A. Po pierwsze: określić wymagania, „Personel i Zarządzanie”, Nr 10 październik 2004
 28. Thierry D., Sauret Ch. Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Wyd. Poltext, Warszawa 1994
 29. Whiddett S., Hollyforde S. Modele kompetencyjne w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 30. Wudarzewski W. Problemy metodyczne budowy systemu kompetencji funkcjonalnych [w:] T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu: uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2003
 31. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. ABC, Kraków 2000 r.

3 myśli w temacie “Bibliografia

Dodaj komentarz