Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Głównym celem identyfikacji potrzeb szkoleniowych jest znalezienie i wskazanie potrzeb szkole­niowych poszczególnych pracowników i całej firmy. Na tym wstępnym etapie należy określić, kto wymaga szkolenia, jakie są rzeczywiste powo­dy przeprowadzania szkolenia oraz jakiego typu działań rozwojowych pracownicy firmy rzeczywiście potrzebują, aby skutecznie wykonywać swo­je zadania. Ważne, aby zdać sobie sprawę, że identyfikowanie potrzeb to nie zadawanie pytania:, „Jakiego szkolenia brakuje w pana (pani) firmie?” Lub:, „W jakim szkoleniu chciałby pan (pani) wziąć udział?”. Identyfikacja „potrzeb polega na dotarciu do tych obszarów funkcjonowania, w których pracownik może się doskonalić, aby lepiej wypełniać swoje obowiązki. Często się zdarza, że istnieje ogólna wiedza na temat obszarów, proble­mowych w firmie („U nas są problemy z komunikacją”), ale nie wiadomo dokładnie, co jest ich przyczyną. Identyfikacja potrzeb ma właśnie wska­zać problem, jego przyczyny, stopień trudności oraz skalę. Należy pamię­tać, że problemy zwykle nie pojawiają się niezależnie, ale są częścią wa­dliwie funkcjonujących mechanizmów w firmie. Potrzeby szkoleniowe mogą, więc wynikać zarówno z niedostatecznego wywiązywania się pra­cowników z powierzonych im zadań, jak i ze zmiany stanowiska pracy, zmian organizacyjnych (ekspansja, restrukturyzacja firmy), wprowadze­nia nowej technologii czy zmian legislacyjnych. Sam proces identyfikacji potrzeb szkoleniowych polega na zbieraniu informacji pochodzących z licznych źródeł, z których najważniejsze to: udokumentowana ocena pracowników, zadania i plany organizacyjne, dokumentacja organizacyj­na (wywiązywanie się z obowiązków, rotacja kadr), rozmowy z kierowni­kami i personelem. Nie sposób wymienić wszystkie źródła potrzeb szko­leniowych, gdyż zwykle są one specyficzne dla każdego przedsiębiorstwa.